Bildduellen 2014 Vinnare Bildduellen 2014 2017, Kollektion 1:a Plats Påsikt 2017, Kollektion 1:a Plats Påsikt 2017, Kollektion 1:a Plats Påsikt 2014, Nattens Ljus 1:a Plats Påsikt 2015, Monokrom 1:a  Plats  i  Projektion
2008, Kollektion 1:a  Plats  i  Projektion 2008, Kollektion 1:a  Plats  i  Projektion 2008, Kollektion 1:a  Plats  i  Projektion 2014, I trollskogen 2:a Plats i Projektion 2012, Blåst 2:a Plats i Projektion 2011, Bildduellen 2:a Plats Bildduellen 2011
2015, Monokrom 2:a plats i Priojektion 2011 Glädje 2:a plats i Priojektion 2013, Öppna landskap 2:a Plats i Projektion 2019, Sport 3:e Plats, Projektion 2018, Tre 3.e Plats, Projektion 2015, Hopp 4:e  Plats  i  Projektion : Dödshopp
2009, Linjer 4:e  Plats  i  Projektion 2014, Nattens Ljus 5:e Plats Påsikt 2014, I trollskogen 5:e Plats i Projektion 2012, Kollektion 5:e Plats i Projektion 2012, Kollektion 5:e Plats i Projektion 2012, Kollektion 5:e Plats i Projektion
2014, Nattens Ljus 5:e Plats i Projektion Stefan Zander 2016, Rättvik Stefan Zander 2016, Rättvik Stefan Zander Stefan Zander 2016, Rättvik 2013, Gysinge 2013, Gysinge
2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2013, Gysinge 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland
2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland
2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland 2010, Åland