Mats Rudolfsson 1:a Plats, Påsikt Anders Andersson 1:a Plats, Projektion : Z inga djur, Zimanga, dag 5 drive lejon+buffelgömsle Mats Rudolfsson 2:a Plats, Påsikt Mats Rudolfsson 2:a Plats, Projektion Anders Andersson 3:e Plats, Påsikt : Z elefanter, Zimanga, dag 2 drive+elefantgömsle Ulf Nyman 3:e Plats, Projektion
Atze Dijkstra 4:e Plats, Projektion Kerstin Persson 5:e Plats, Påsikt Gunnela Blomqvist 5:e Plats, Projektion Kerstin Persson 6:e Plats, Påsikt Gunnela Blomqvist 6:e Plats, Projektion