Liv Due 1:a Plats Påsikt Anders Bauer 1:a Plats i Projektion Helen Quarfot 2:a  Plats  i  Påsikt Johan Dali 2:a Plats i Projektion Johan Dali 3:e  Plats  i  Påsikt Leif Preger 3:e Plats i Projektion
Bo Vading 4:e Plats i Projektion Bo Vading 4:e Plats i Projektion Bo Vading 5:e Plats i Påsikt