Anne Ruotsalainen 1:a plats i Påsikt Anne Ruotsalainen 1:a plats i Projektion Lennart von Sydow 2:a plats i Projektion : Paris Johan Dali 3:e plats i Påsikt Dijkstra Atze 3.e plats i Projektion Lennart von Sydow 4:e plats i Påsikt : Pakistan
Bo Vading 4.e plats i Projektion Johan Dali 5:e plats i Påsikt Bo Vading 5.e plats i Projektion Anne Ruotsalainen 6:e plats i Påsikt Eva Neveling 6.e plats i Projektion