Anne_Ruotsalainen 1:a Plats i Påsikt Anne Ruotsalainen 1.a Plats i Projektion Elisabet Lingö 2:a Plats i Projektion Roger Moe 3:e Plats i Projektion Anne_Ruotsalainen 4:e Plats i Påsikt C-H Segerfeldt 4:e Plats i Projektion
Bo Vading 5:e Plats i Projektion Sonja Tydén 6:e Plats i Projektion Bo Vading 5:e Plats i Påsikt Johan Dali 2:a Plats i Påsikt Elisabet Lingö 3:e Plats i Påsikt