Gunnela Blomqvist 1:a Plats Projektion Lennart von Sydow 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 08 Elisabet Lingö 2:a Plats Påsikt Anne Ruotsalainen 2:a Plats Projektion Anne Ruotsalainen 3:e Plats Påsikt Gunnela Blomqvist 3:e Plats Projektion
Lennart von Sydow 4:e Plats Projektion : LFK 2014 08 C-H Segerfeldt 5:e Plats Projektion Göran Karlgren 5:e Plats Påsikt Anne Ruotsalainen 6:e Plats Projektion Gunnela Blomqvist 6:e Plats Påsikt