Lennart von Sydow 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 10, Stockholm Anne Ruotsalainen 1:a Plats Projektion Johan Dali 2:a Plats Påsikt Leif Preger 2:a Plats Projektion C-H Segerfeldt 3:e Plats Påsikt Lars Hedlund 3:e Plats Projektion
Sonja Tydén 4:e Plats Påsikt Anne Ruotsalainen 4:e Plats Projektion Per Österlund 5:e Plats Påsikt C-H Segerfeldt 5:e Plats Projektion Johan Dali 6:e Plats Påsikt C-H Segerfeldt 6:e Plats Projektion