Lennart von Sydow 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 09 2 Lennart von Sydow 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 09 2 Lennart von Sydow 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 09 2 Lennart von Sydow 1:a Plats Påsikt : LFK 2014 09 2 Mikael Roos 1:a Plats Projektion Mikael Roos 1:a Plats Projektion
Mikael Roos 1:a Plats Projektion Mikael Roos 1:a Plats Projektion Mikael Roos 1:a Plats Projektion Carina Bengtsson 2:a Plats Påsikt Carina Bengtsson 2:a Plats Påsikt Carina Bengtsson 2:a Plats Påsikt
Carina Bengtsson 2:a Plats Påsikt Lennart von Sydow 2:a Plats Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014 Lennart von Sydow 2:a Plats Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014 Lennart von Sydow 2:a Plats Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014 Lennart von Sydow 2:a Plats Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014 Lennart von Sydow 2:a Plats Projektion : LFK 2014 09 1, Lofoten 2014
Anne Ruotsalainen 3:e Plats Påsikt Anne Ruotsalainen 3:e Plats Påsikt Anne Ruotsalainen 3:e Plats Påsikt Anne Ruotsalainen 3:e Plats Påsikt Johan Dali 3:e Plats Projektion Johan Dali 3:e Plats Projektion
Johan Dali 3:e Plats Projektion Johan Dali 3:e Plats Projektion Johan Dali 3:e Plats Projektion Roger Moe 4:e Plats Påsikt : Speedway, Sport, lfk-kollektion Roger Moe 4:e Plats Påsikt : Måndagsfotograferna, Speedway, Sport, lfk-kollektion Roger Moe 4:e Plats Påsikt : Måndagsfotograferna, Speedway, Sport, lfk-kollektion
Roger Moe 4:e Plats Påsikt : Speedway, Sport, lfk-kollektion Bo Vading 4:e Plats Projektion Bo Vading 4:e Plats Projektion Bo Vading 4:e Plats Projektion Bo Vading 4:e Plats Projektion Helen Quarfot 5:e Plats Påsikt
Helen Quarfot 5:e Plats Påsikt Helen Quarfot 5:e Plats Påsikt Helen Quarfot 5:e Plats Påsikt Helen Quarfot 5:e Plats Påsikt Gunnela Blomqvist 5:e Plats Projektion Gunnela Blomqvist 5:e Plats Projektion
Gunnela Blomqvist 5:e Plats Projektion Per Österlund 6:e Plats Påsikt Per Österlund 6:e Plats Påsikt Per Österlund 6:e Plats Påsikt Lars Hedlund 6:e Plats Projektion Lars Hedlund 6:e Plats Projektion
Lars Hedlund 6:e Plats Projektion