Inga Nathhorst 1:a Plats, Påsikt : disigt, snö Gunnela Blomqvist 1:a Plats, Projektion Inga Nathhorst 2:a Plats, Påsikt Gunnela Blomqvist 2:a Plats, Projektion Kerstin Persson 3:e Plats, Påsikt Stefan Fredriksson 3:e Plats, Projektion
Marianne Oldenburg 4:e Plats, Projektion Eva Reihnér 5:e Plats, Påsikt Kerstin Persson 5:e Plats, Projektion Mars Rudolfsson 6:e Plats, Påsikt Elisabet Lingö 6:e Plats, Projektion